Лични данни
ДЗЗД „АйсСтил1“ , с адрес: гр. Варна, ул. Струга 21, тел.0878520826, чиято търговска марка е "Gift4you.bg" прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия
ПРЕАМБЮЛ
Gift4you.bg, като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически лица.
Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията и да са в съответствие с правните изисквания.
I. Правно основание
Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. ДЗЗД „АйсСтил1“, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители. Организацията предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване и е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR:
- личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни в процеса на регистрация на профил или заявяване на поръчка в системата на Gift4you.bg чрез поставянео на съответната отметка;
- личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Обработването на лични данни с цел реклама и маркетинг става само с доброволнто съгласие на потребителя и може да бъде прекратено по всяко време по негово желание чрез писменно искане за отказ във формата за конкакт или изпращане на имейл (sales@gift4you.bg), също така и чрез телефонно обаждане
- личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. С цел съставянето на потребителски профил, клиенът попълва имена, телефонен номер, e-mail адрес. С цел изпълнението на поръчките на клиента заедно с данните от регистрацията му се събират и данни: адрес за доставка, имена и телефонен номер на получател (ако е друго лице), IP-адрес от който е направена поръчката, снимки (прикачени от потребителя с цел използването им при изпънение на поръчка), финансови данни;
- всеки потребител е длъжен да следи за точността на личните данни, които предоставя и при необходимост да ги поддържа в актуален вид. Системата на Gift4you.bg позволява всеки потребител да види предоставените от него лични данни и ако е нужно да подаде заявка за корекция. Администраторът се задължава да разгледа и изпълни зявката без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаването й. Изключение правят случаите, в които е допусната грешка в заявката, попълнените данни са невалидни или има съмнение за недобросъвестен опит за подправяне на данни.
- личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Всички предоставени от потребителя лични данни се пазят за срок до 24 месеца от последната му идентификация в системата на Gift4you.bg, ако той не пожелае да прекрати регистрацията си по-рано. Срокът е определен с оглед удобство за потребителя и предоставяне на възможност за пълноценно ползване на системата на Gift4you.bg чрез регистрирания от него потребителски профил;
- личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. 
- право на изтриване ("право да бъдеш забравен") на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание. Всеки потребител разполага с възможност по всяко време да подаде заявка за изтриване на потребителския му профил и всички свързани с него лични данни. Това може да се случи чрез текстово съобщение във формата за контакт или чрез имейл – sales@gift4you.bg. Gift4you.bg се задължава да разгледа и изпълни искането без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. На потребителя може да бъде отказано изтриване на неговия потребителски профил и свързаните с него лични данни за установяване, упражняване или защитата на правни претенции, в случаите, в които той има неизпълнени ангажименти във връзка с направени от него поръчки, които смисъла на ЗЗП са договори от разстояние. Такива ангажименти могат да бъдат ненаправени плащания (както за стойността на стоките, така и за куриерски услуги), неполучени или неправомерно отказани стоки, изработени по заявка на клиента.
- право на преносимост на данните - субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на организацията, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
II. Цели на Политиката
Настоящата Политика цели организацията да:
–  бъде  в  съответствие  с  приложимото  законодателство  по  отношение  на личните  данни  и да следва установените добри практики;
– да установи механизмите за водене, поддържане и защита на отчетните регистри;
–  установи задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
– да защитава правата на персонала, клиентите и партньорите;
– да бъде открит как съхранява и защитава личните данни на физическите лица;
– да установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);
– бъде защитен при риск от нарушения.
III. Обхват
Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на служители, управители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които организацията има връзка, иска да установи бизнес контакт или са ползватели на онлайн-магазина Gift4you.bg.
IV. Събиране на лични данни
Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.
Цели на събирането на данните
Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:
1. За изпълнение на дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения, вкл. за:
– за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, e-mail или по всякакъв друг законосъобразен начин;
– за доставка и/или приемане на стоки/услуги, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки/услуги и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;
– за водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията по договори, по които организацията е страна;
– за обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
– за изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на организацията и/или друга административна информация;
2. За маркетингови цели – след получаване на изрично съгласие от субектите на лични данни;
3. За статистически цели.
Събиране на данните
Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от организацията в изпълнение на нормативно задължение, във връзка със сключването на договор и/или изпълнения на задълженията по сключен договор съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за данъка добавена стойност и др. и условията посочени в търговски договор със съответния клиент чрез: хартиен носител – писмени документи (вкл. пълномощни, договори, запорни съобщения, банкова информация и др.), по електронна поща – предоставени във връзка с изпълнението на търговски договор и/или чрез попълване на регистрационна форма. 
V. Обработване на личните данни
Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
Организацията събира и използва лична информация, за да разбере по-добре нуждите и интересите на клиентите и да предложи по-добро облсужване. В допълнение към информацията, която клиентите предоставят, Gift4you.bg може също така да събира информация по време на потребителската сесия в онлайн магазина чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Данните и личната информация, предоставена от потребителите, се използва от Gift4you.bg за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
Информацията, която събира Gift4you.bg, за да разбере потребностите и интересите на своите клиенти помага да бъде направено посещението на всеки потребител последователно и персонализирано. Например, организацията може да използва личните данни на потребителя, за да:

Данните, които потребителите предоставят, са: име, фамилия, адрес за доставка, е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адрес за доставка, телефонен номер).
Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от системата на Gift4you.bg, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Последно разгледани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookies; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.
Ние от Gift4you.bg ценим високо личното пространство на своите клиенти. Всички данни, нужни при процеса на поръчката, са поверителни и не се предоставят на трети лица. Изключение прави само предоставяне на данните за доставка на куриерската фирма като име, телефон, е-mail адрес, адрес за доставка. Данните могат да бъдат предоставени и ако бъдат изискани по законен ред от полиция, прокуратура или следствени служби. Ако имате въпроси относно Вашите лични данни или желаете да промените нещо в тях, можете да се свържете с екипа на Gift4you.bg чрез формата за онлайн контакт или на телефон 0878520826, също така и чрез имейл – sales@gift4you.bg
Когато исканията на лицето са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, организацията  може или:
- да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
- да откаже да предприеме действия по искането;
VI. Регистриране и сигурност на потребителския профил
Регистрация.
В онлайн магазин Gift4you.bg потребителят може да поръча като гост или чрез регистрация. Регистрирайки се, потребителите използват много предимства като запомняне на въведените данни за поворно ползване, запомняне на напрвените от тях поръчки, натрупване на бонуси и получаване на отстъпки и др. 
При своята регистрация потребителят се задължава да предостави точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновява своевременно така, че да я запазва точна, вярна и пълна. 
Чрез регистрационната форма организацията събира следния тип информация:

Информацията бива използвана от Gift4you.bg за връзка и комуникация по телефон или e-mail.
Сигурност на профила.
Gift4you.bg препоръчва на своите клиенти да използват сложни пароли и да пазят конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизат в сайта, за да се избегне неоторизиран достъп. При всеки достъп посредством акаунт на даден потребител последният поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на сайта чрез този акаунт.
Чрез използването на сайта, потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.
Ако потребителят има съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта е необходимо незабавно да информира организацията за това.
VII. Нарушения. Уведомяване за нарушения
Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Gift4you.bg отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.
В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, организацията (чрез съответния служител), без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
Организацията документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.
VIII. Унищожаване
Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от организацията в следните срокове:
– ведомости за заплати – 50 години;
– счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
– документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
– всички останали носители – 5 години.
След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.
След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител-чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството.
IX. Допълнителни разпоредби
По смисъла на настоящите вътрешни правила:
§ 1. "Администратор на лични данни" е ДЗЗД "АйсСтил1" 
§ 2. Ако горепосочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично са запознати с тях.
Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.
Дата на публикуване: 03.05.2018 г.
Дата на последна редакция: 03.05.2018 г.